Kovar

N

Berga Nûdem 16

Nûdem 16

Nudem

Sal: 1995
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 17

Nûdem 17

Nudem

Sal: 1996
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 18

Nûdem 18

Nudem

Sal: 1996
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 19

Nûdem 19

Nudem

Sal: 1996
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 2

Nûdem 2

Nudem

Sal: 1992
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî