Kovar

N

Berga Nûdem 11

Nûdem 11

Nudem

Sal: 1994
Kovara Hunerî, Edebî û Çandî
Berga Nûdem 12

Nûdem 12

Nudem

Sal: 1994
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 13

Nûdem 13

Nudem

Sal: 1995
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 14

Nûdem 14

Nudem

Sal: 1995
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî  
Berga Nûdem 15

Nûdem 15

Nudem

Sal: 1995
  Kovara Hunerî, Edebî û Çandî