Kovar

B

Berga Berhem 92/2

Berhem 92/2

Sal: 1992
Berga Berxwedan 1

Berxwedan 1

Sal: 1983
Mijar: Sîyasî  
Berga Berxwedan 10

Berxwedan 10

berxwedan

Sal: 1985
Mijar: Sîyasî  
Berga Berxwedan 100

Berxwedan 100

berxwedan

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî  
Berga Berxwedan 101

Berxwedan 101

berxwedan

Sal: 1990
Mijar: Sîyasî