Kovar

Q

Berga Qijika Reş 4

Qijika Reş 4

qijika res

Sal: 2011
Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ YA RADÎKAL İmtiyaz Sahibi
Mijar: Sîyasî  
Berga Qijika Reş 5

Qijika Reş 5

qijikares

Sal: 2012
Q I J I K A R E Ş RADİKAL POLİTİKA DERGİSİ KOVARA POLÎTÎKAYÊ YA RADÎKAL İmtiyaz Sahibi